05.05.2023r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GBPBP PROJPRZEM S.A.
rozwiń zwiń
Icon

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego  w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 104090, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 maja 2023 roku o godzinie  13:00 w budynku biurowca w  „Sali Gdańskiej” ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania obecnej Rady Nadzorczej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 10. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału  powinno być wystawione  na piśmie pod rygorem nieważności.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8:00 do 15:00 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu (pokój 113) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania urządzeń do głosowania.

 

06.04.2023r.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
rozwiń zwiń
Icon

Wzór do pobrania poniżej:

Wzór pełnomocnictwa ZWZA _2023

06.04.2023r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GBPBP PROJPRZEM S.A.
rozwiń zwiń
Icon

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 104090, działając na podstawie art. 393, 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27.04.2023r. o godzinie 14:00 w budynku biurowca w „Sali Gdańskiej” ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie
a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.

11. Zamknięcie zgromadzenia.


Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy, najpóźniej na piętnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu (pokój 113) przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 

15.04.2022r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GBPBP PROJPRZEM S.A.
rozwiń zwiń
Icon

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego  w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 104090, działając na podstawie art. 393, 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 05 maja 2022 roku o godzinie  14:00 w siedzibie Spółki- sala 01 .

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie:
  a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 11. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy, najpóźniej na piętnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu (pokój 113) przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 

 

 

05.05. 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GBPBP PROJPRZEM S.A.
rozwiń zwiń
Icon

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 104090, działając na podstawie art. 393, 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki- sala 01 .

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie
  a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
 10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy, najpóźniej na piętnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8:00 do 15:00 w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu (pokój 113) przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia prosi się osoby uprawnione do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości w celu dokonania rejestracji i pobrania kart do głosowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związane z COVID -19, prosi się wszystkie osoby uczestniczące w obrach w obradach Walnego zgromadzenia o posiadanie i używanie maseczek ochronnych. Środki dezynfekujące będą obecne na miejscu.

22.12.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 5
rozwiń zwiń
Icon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 788 2010 lub mailem akcjonariat@gbpbp.eu

01.02.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 4
rozwiń zwiń
Icon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 788 2010 lub mailem akcjonariat@gbpbp.eu

10.11.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 3
rozwiń zwiń
Icon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 788 2010 lub mailem akcjonariat@gbpbp.eu

20.10.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 2
rozwiń zwiń
Icon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 788 2010 lub mailem akcjonariat@gbpbp.eu

29.09.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 1
rozwiń zwiń
Icon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S. A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 788 2010 lub mailem akcjonariat@gbpbp.eu

Bądźmy
w kontakcie

Zadzwoń do nas

+48 32 788 20 00

Napisz do nas

sekretariat@gbpbp.eu

Obserwuj nas w social mediach